Algemene voorwaarden praktijk Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle therapie en andere vormen van begeleiding van praktijk Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie.

Artikel 2 – Aanmelding en inschrijving

2.1 De cliënt ontvangt tijdens de intake een intakeformulier. Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden. 

Artikel 3 – Betaling 

3.1  Facturen worden binnen drie werkdagen per email verstuurd aan de cliënt. 
3.2  De factuur dient binnen 7 dagen te worden betaald, op rekeningnummer:

NL 78 INGB 0005 4102 46 t.n.v Maan Ballemans Persoonlijke Begeleiding o.v.v. het factuurnummer 

3.3  Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en zal een
incassoprocedure gestart worden. 

3.4  De cliënt is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie, praktijk voor Indviduele begeleiding/coaching en Imago Relatietherapie, staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden

Artikel 4 – Begeleiding 

4.1 Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie heeft een inspanningsverplichting en zal zich dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om u zo goed mogelijk te begeleiden. De therapeut heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de begeleiding, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie  is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
5.2 Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie is niet aansprakelijk op het moment dat de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.
5.3 De cliënt is jegens Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie aansprakelijk wanneer Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door therapeut gegeven instructies. 

Artikel 6 – Afmelding en annulering 

6.1 Afspraken moeten 48 uur van te voren worden afgezegd. Dat kan ook door het inspreken van de voicemail of het sturen van een mail. Als u tussen 48 en 24 uur van tevoren afbelt wordt 50 % in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur (ook bij ziekte) worden volledig in rekening gebracht.
6.2 Maan Persoonlijke begeleiding & Relatietherapie houdt zich het recht voor om afspraken op ieder gewenst ogenblik te annuleren. 

Artikel 7 – Klachtenregeling en ethische code 

7.1 Als lid van Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden en Verbond Voor Energetische Therapeuten beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Heeft u klachten over de manier waarop u begeleid wordt, bespreek dit eerst met uw therapeut. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen door de stappen te volgen die in dit reglement worden uitgelegd. Zie klachtenprocedure

Artikel 8 – Geheimhoudingsplicht 

8.1 De therapeut verplicht zich geen informatie van cliënten en te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door cliënt(en) is gegeven. 

Wil je kennismaken?

Maak dan nu een afspraak

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nadat ik je/jullie gegevens heb ontvangen,
neem ik zo snel mogelijk contact op.